Avîs di selezion par LSU intai nîts comunâi

Inte suaze dai 19 progjets di Lavôrs di Utilitât Sociâl (LSU) inviâts dal Comun di Udin pal 2014, si à vierzût un avîs di selezion par un lavoradôr di impleâ par ativitâts ausiliariis alì dai nîts comunâi. L’avîs, publicât sui sîts internet de Provincie e dal Comun di Udin, al è viert a ducj i citadins residents inte aree cuvierte dal Centri pal Implei di Udin e, in mancjance di candidâts adats ta cheste aree, ai residents intal rest dai comuns dal Friûl – Vignesie Julie. Par partecipâ si à di jentrâ intune des categoriis seguitivis: lavoradôrs cun indenitât di casse integrazion straordenarie a 0 oris; lavoradôrs che a son intes listis di mobilitât daûr de leç  223/91; lavoradôrs che a gjoldin di un altri tratament speciâl di disocupazion daûr dal art. 11 de leç 223/91. Cui che al ven selezionât al sarà impleât par 36 oris par setemane e no plui di 8 oris par dì. Il so implei dut câs nol puarte ae sô sospension o eliminazion des listis di colocament o di mobilitât. Par informazions plui in detai o pes adesions si à di contatâ il Centri pal implei di Udin (viâl Duodo, 3), di lunis al vinars di nûf di buinore a une (9.00 – 13.00), dai 19 ai 28 di Mai.