Si scree vinars la esposizion “Mostre e Mostri”

A van indenant lis mostris di piture proponudis dal assessorât comunâl pal decentrament intai locâi espositîfs di vie Pradamano 21. Vinars ai 6 di Novembar a siet sot sere (19.00) si scree “Mostre e Mostri”, une serie di telis che a nassin dal impegn coletîf di une disine di zovins artiscj. La mostre si podarà viodile par dut il mês di Novembar il lunis di nûf di matine a misdì (9.00 – 12.00) e di trê dopodimisdì fin sîs sot sere (15.00 – 18.00), il martars e la joibe di trê dopodimisdì fin sîs sot sere (15.00 – 18.00), e il vinars di nûf di matine a misdì (9.00 – 12.00).