Pedane provisorie pai disabii in Place Sant Jacum

A tacâ dal dopomisdì di vinars ai 11 di Dicembar lis personis disabilis e i gjenitôrs cun fruts e cjaruç a si cjataran une pedane provisorie par podê lâ sul plateatic di Place Sant Jacum e visitâ il Marcjât di Nadâl. La notizie a je rivade dal assessôr pes Ativitâts Produtivis e Turisim Alessandro Venanzi, daspò di vê vût la valutazion positive de bande de sorintendence. Il probleme dal acès ai disabii sul plateatic nol è gnûf pe aministrazion comunâl: daspò di vê tirât vie la vecje pedane, che no jere a norme di leç, il plan alçât di Place Sant Jacum di timp nol è acessibil par cui che al è obleât a cjaruçs e cjadree cu lis ruedis. In graciis ae colaborazion cu la sorintendence, al à dit l’assessôr, si è cumò fiduciôs di podê cjatâ une soluzion positive e definitive al probleme.